FreeStyleWiki

Perlで記述されたオープンソースのWiki。

Wikipediaには、次のURLで説明があるが、公式サイトにはアクセス出来ない。(2023-11-25 時点)

https://ja.wikipedia.org/wiki/FreeStyleWiki

参考URL
https://imatake.cfbx.jp/fswiki/wiki.cgi
http://sumidagawa-shimizu.com/jugyo/wiki/wiki.cgi/teacher/GuideFSW